Skip to content

Regulamin

Regulamin zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniach Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (konferencji, warsztatach) jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie www.pavecc.pl oraz terminowe dokonanie opłat.
2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego  zgłoszenia (formularz ze strony www.pavecc.pl )
3. Biuro Towarzystwa przesyła w ciągu najdalej 5 dni  potwierdzenie uczestnictwa , szczegóły organizacji (lokalizacja, szczegółowy program), oraz dane niezbędne dla dokonania opłat.
4.Informacja zawiera termin dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 30 dni przed terminem szkolenia wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w okresie do 14 dni przed terminem szkolenia-organizatorzy zwracają kwotę pomniejszoną o 50 % kosztów. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni -zwrot opłat nie jest przewidywany. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.
6. Każdemu uczestnikowi szkolenia, konferencji przysługuje prawo reklamacji przesłane na adres siedziby Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna (w formie pisemnej listem poleconym) na adres: Mysłowicka 65A, kod 40-453 Katowice, do 14 dni po odbytej konferencji lub szkoleniu.
7. Informacja o rezygnacji wraz z numerem rachunku do zwrotu kwoty musi być  zgłoszona w formie pisemnej do Biura Polikliniki  decyduje data wpływu – Biuro Polikliniki 40-453 Katowice ul. Mysłowicka 65a  mail info@pavecc.pl Zwroty stosowanie z za[isami pkt 5 następują do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.
W przypadku ewentualnych pytań organizacyjnych  mail: info@pavecc.pl

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Wetrarynaryjnej Medycyny Ratunkowej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mysłowicka 65A,(„Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: info@pavecc.pl –  Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej
Towarzystwoa jest jedynym organem zarządzającym jak i przechowującym dane osobowe lub firmowe.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania faktury, lub przyjęcia zgłoszenia na uczestnictwo w konferencji w której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia na konferencję.