Skip to content

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA

WETERYNARYJNEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ

PTWMR

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej. W dalszej części statutu używana jest nazwa Towarzystwo.
 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Towarzystwo jest porozumieniem lekarzy weterynarii praktyków, skupionych na nabywaniu kompetencji i rozwoju w zakresie postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia zwierząt
 4. Towarzystwo posługuje się znakiem zawierającym symbol sześcioramiennej gwiazdy tzw. gwiazdy życia z wężem Eskulapa i literą V. Wzór znaku stanowi załącznik do statutu.
 5. Skrótem nazwy Towarzystwa jest w akronim PTWMR w języku polskim, lub PAVECC w języku angielskim ( skrót od The Polish Association of Veterinary Emergency and Critical Care)
 6. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Siedzibą Towarzystwa jest miasto działalności zawodowej aktualnego prezesa.
 8. Towarzystwo swoją działalność opiera na aktywności i pracy społecznej członków

§ 2

Celem Towarzystwa jest :

-aktywne uczestnictwo w rozwoju nauk weterynaryjnych w Polsce i Europie

-podnoszenie poziomu zawodowego i naukowego członków Towarzystwa

-prowadzenie działań zwiększających zakres kompetencji zawodowych ogółu lekarzy weterynarii szczególnie w zakresie weterynaryjnej medycyny ratunkowej

-opracowanie i wdrażanie standardów postępowania lekarsko-weterynaryjnego w zakresie weterynaryjnej medycyny ratunkowej

-reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec organów administracji samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz organizacji społecznych zajmujących się zagadnieniami związanymi z praktyką weterynaryjną i dobrostanem zwierząt.

-kształtowanie pozytywnego wizerunku lekarza weterynarii

§ 3

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez :

-organizację szkoleń w formie: seminariów, konferencji oraz warsztatów

-aktywny udział członków w programach staży podyplomowych i specjalizacyjnych, organizowaniu wszelkich form kształcenia zawodowego dla lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz personelu pomocniczego.

-uczestnictwo w programach badawczych i naukowych związanych z dziedziną weterynaryjnej medycyny ratunkowej

-przedstawianie publikacji sygnowanych nazwą Towarzystwa w fachowych periodykach weterynaryjnych

-występowanie w przedsięwzięciach publicznych, zawodowych i gospodarczych

budujących pozytywny wizerunek działań lekarzy zajmujących się weterynaryjną medycyną ratunkową

-podejmowanie inicjatyw naukowych, kulturalnych, oświatowych i socjalnych związanych z integracją środowiska ogółu lekarzy weterynarii i studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz personelu pomocniczego.

-działalność mediacyjną w przypadkach zgłaszanych przez członków Towarzystwa ,

w tym wydawanie merytorycznych opinii z zakresu weterynaryjnej medycyny ratunkowej

-współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy weterynarii szczególnie zajmującymi się problematyką medycyny ratunkowej w kraju i za granicą

-współpracę z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku weterynaryjnym dla stworzenia optymalnych warunków zaopatrzenia i wyposażenia specjalistycznych praktyk działających w obszarze weterynaryjnej medycyny ratunkowej

§ 4

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 5

Nazwa i znak Towarzystwa mogą być używane wyłącznie przez członków Towarzystwa. Towarzystwo nie posiada roszczeń z tytułu majątkowych praw autorskich w związku z korzystaniem przez członków Towarzystwa z jego nazwy i znaku. Szczegółowe zasady używania znaku określi Zarząd.

§ 6

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł lekarza weterynarii, czynnie związane z praktyką lekarsko-weterynaryjną i uznające statut oraz cele Towarzystwa

 2. Członkami nadzwyczajnymi są członkowie wspierający (Patroni) oraz członkowie honorowi.

 3. Członkami wspierającymi (Patronami) mogą być osoby fizyczne lub prawne , które deklarują określone świadczenie na rzecz Towarzystwa. Tytuł członka wspierającego (Patrona) przyznaje Zarząd Towarzystwa. Tytuł Członka Wspierającego (Patrona) może być przyznawany na czas określony lub bezterminowo.

 4. Godność Członka Honorowego za wybitne zasługi dla realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz wkład w rozwój weterynaryjnej medycyny ratunkowej, nadaje osobom fizycznym oraz prawnym Kapituła Członka Honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.

 5. Zarząd może przyznawać członkom wyróżniającym się w pracy zawodowej oraz organizacyjnej dyplomy uznania, wystosowywać listy pochwalne oraz wspierać ich (nie finansowo) starania o polepszanie standardów prowadzonej działalności.

 6. O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd uchwałą podjętą w oparciu o pisemną deklarację osoby zainteresowanej oraz pisemną rekomendację 3-ech zwyczajnych członków stowarzyszenia. Uchwały o przyjęciu nowych członków podejmowane są przez Zarząd na drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów.
 7. Nieprzyjęty kandydat może odwołać się od decyzji Zarządu poddając swoją kandydaturę do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie na drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów.

§ 7

Prawa członka Towarzystwa:

1.Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

-używania w swojej praktyce znaku Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd

-tytułu Członek Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej

-wybierać i być wybieranym do władz i organów Towarzystwa

-zgłaszać inicjatywy oraz określać cele do realizacji władzom i organom Towarzystwa

2 .Członkowie nadzwyczajni posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych prócz biernego i czynnego prawa wyborczego. Posiadają prawo do używania znaku, nazwy Towarzystwa i tytułu członkostwa

§ 8

Obowiązki członka Towarzystwa

1.Popieranie zadań i celów Towarzystwa

2.Dbałość o dobre imię Towarzystwa

3.Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Towarzystwa

4.Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

5.Przestrzeganie zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

6.Wdrażanie w swojej pracy standardów postępowania lekarsko-weterynaryjnego zatwierdzonych przez Towarzystwo.

§ 9

Prawa członkowskie ustają wskutek :

1.Pisemnego zawiadomienie członka o rezygnacji z przynależności do Towarzystwa

2.Skreślenia z rejestru członków na mocy uchwały Zarządu z powodu:

– zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż 3 miesiące,

– działanie na szkodę Towarzystwa stwierdzone na drodze postępowania przeprowadzonego przez komisję dyscyplinarną Towarzystwa powoływaną w koniecznych przypadkach przez Zarząd.

-brak rękojmi należytego wypełniania obowiązków członkowskich- szczególnie w zakresie posiadanych kompetencji, możliwości wypełnienia standardów określonych przez Towarzystwo

3.Śmierci członka

4.Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

5.Członek ustępujący lub skreślony nie posiada żadnych praw do majątku Towarzystwa ani zwrotu składek i wpisowego.

§ 10

Organy władzy Towarzystwa :

1.Walne Zebranie – zwyczajne i nadzwyczajne

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

Kadencja władz i organów trwa trzy lata.

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd do 6-mies. po upływie każdego roku kalendarzowego dla oceny sprawozdania działalności Zarządu, sprawozdań finansowych i zatwierdzenia zamknięć rachunkowych. Raz na 3 lata w związku z upływem kadencji władz Towarzystwa dla udzielenia ustępującym władzom absolutorium i dokonania wyboru nowych władz.

2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania mogą być też inne sprawy

3. Do zwołania Walnego Zebrania konieczne jest powiadomienie wszystkich członków stowarzyszenia co najmniej 2-tyg. przed terminem. Dopuszcza się powiadamianie z użyciem elektronicznych dróg komunikacji o ile możliwe jest uzyskanie potwierdzenia odbioru. Powiadomienie musi zawierać:

-czas i miejsce zebrania

-program zebrania

-proponowany porządek spotkania

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź też na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków w terminie najdalej 1-go miesiąca od otrzymania pisemnego wniosku. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przysługuje także Komisji Rewizyjnej.

5.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków – w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej połowy obecnych członków.

7. W razie braku quorum Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie w terminie nie późniejszym niż 30 dni , z możliwością zwołania zebrania w drugim terminie tego samego dnia. W tym przypadku prawomocne uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/3 ilości członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdań z działalności Towarzystwa. sprawozdań finansowych, udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
 2. Uchwalania założeń finansowych ( preliminarza finansowego ) w tym wysokości składki członkowskiej.
 3. Wyboru i odwołanie członków Zarządu.
 4. Wyboru i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowania decyzji dotyczących nabycia , zbycia lub przekazania ( do dyspozycji lub celowego) zasobów będących majątkiem Towarzystwa
 6. Powoływania komisji stałych oraz wybór jej członków.
 7. Zatwierdzania decyzji o przystąpieniu Towarzystwa do związków i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

 8. Uchwalania Statutu i wprowadzanie do niego zmian.

 9. Podejmowania decyzji w sprawie likwidacji Stowarzyszenia (Towarzystwa) z jednoczesnym wskazaniem przeznaczenia jego majątku .

10.Rozpatrywania odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.

11. Akceptacji ustalonej przez Zarząd wysokości wynagrodzenia pracowników etatowych Towarzystwa

§ 13

1.Zarząd Towarzystwa liczy co najmniej 3, a maksymalnie 5 członków

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Zebranie Walne zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

3.Wyboru na stanowisko prezesa dokonuje Zebranie Walne w głosowaniu bezpośrednim

4. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje Zebranie Walne po zatwierdzeniu wyboru prezesa. Podziału funkcji skarbnik, sekretarz , wiceprezesi wybrani członkowie Zarządu dokonują na pierwszym zebraniu Zarządu

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:

1.Reprezentowanie Towarzystwa oraz jej członków wobec wszelkich władz , instytucji i osób trzecich.

2.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania ( o ile są one zgodne z prawem oraz niniejszym statutem ).

3.Przyjmowanie zapisów, darowizn dokonywanie nabycia i zbycia , przekazania do czasowej dyspozycji majątku będącego własnością Towarzystwa( decyzje ostateczne podejmuje Walne Zebranie ).

4.Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków.

5.Przyjmowanie rekomendacji dot. nowych członków ubiegających się o przyjęcie do stowarzyszenia.

6.Powoływanie komisji nadzwyczajnych w tym Rady Naukowej i Kapituły Członka Honorowego oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy.

7.Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków.

8.Organizowanie wszelkich form kształcenia i doskonalenia zawodowego i naukowego.

9.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

10.Sporządzanie rocznego planu działania i preliminarza finansowego oraz składanie sprawozdań z jego wykonania.

11.Zatwierdzanie wniosku Prezesa o zatrudnianiu pracowników etatowych biura Towarzystwa przygotowanie oraz zatwierdzanie Regulaminu Biura.

12.Ustalenie wysokości wynagrodzenia pracowników etatowych biura.

13. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 15

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności v-ce Prezes co najmniej raz na kwartał lub częściej w o ile zachodzi taka potrzeba. Posiedzenia mogą obywać się z użyciem audiowizualnych metod komunikacji.

2.Do przyjęcia prawomocnych uchwał niezbędna jest udział co najmniej połowy członków Zarządu , w tym Prezesa lub v-ce Prezesa.

3.Przebieg posiedzenia Zarządu jest protokołowany, a dokument zatwierdza Prezes lub V-ce Prezes jako Przewodniczący oraz Protokolant.

§ 16

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Zarządu oraz zwoływanie jego posiedzeń.

2. Wykonywanie nadzoru nad realizacją uchwał Walnego zebrania i Zarządu.

3. Reprezentowanie Towarzystwa wobec wszelkich władz, instytucji i osób trzecich.

4. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i działalnością Biura Towarzystwa w tym wnioskowanie do Zarządu w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników etatowych.

5. Prezes może upoważniać na piśmie po uprzedniej akceptacji Zarządu Kierownika Biura do wykonywania określonych czynności.

6. Prezesa zastępuje v-ce Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

§ 17

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ech członków nie wchodzących w skład Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej spośród jej członków Komisja wybiera Przewodniczącego, v-ce przewodniczącego i sekretarza. Jeżeli którykolwiek spośród członków Komisji Rewizyjnej utraci prawa członkowskie lub z innych przyczyn stanie się niezdolny do pełnienia funkcji, Komisja ma prawo dokooptować odpowiednią osobę z pośród członków stowarzyszenia. Członkowie dokooptowani korzystają ze wszelkich uprawnień członków z wyboru. Ilość członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy bieżąca kontrola całokształtu działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia, a w szczególności co najmniej raz w roku przed Walnym Zebraniem dokumentów finansowych oraz składanie wniosków i uwag w sprawozdaniach z każdej kontroli.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej biorący udział w posiedzeniu Zarządu mają prawo zgłaszania uwag i wniosków do protokołu .

4. Do podjęcia prawomocnych uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego lub v-ce Przewodniczącego

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 18

W celu realizacji określonych zadań Zarząd może powoływać Komisje stałe lub nadzwyczajne. Treść uchwały Zarządu powołującej komisję musi zawierać cel działania, skład osobowy i okres działania komisji. Komisje stałe oraz nadzwyczajne, składają się z co najmniej trzech członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu drogą głosowania jawnego wyłaniają przewodniczącego, v-ce przewodniczącego oraz sekretarza. W przypadku powołania Rady Naukowej -posiada ona status komisji stałej.

§ 19

1.Członkowie władz oraz organów Towarzystwa wykonują swoje funkcje społecznie.

2.Zlecanie usług na rzecz Towarzystwa następuje na drodze umów cywilno-prawnych.

3.Rozliczanie usług i świadczeń następuje zgodnie prawem i obowiązującymi przepisami.

§ 20

Fundusz Towarzystwa składa się z :

1. Składek członkowskich

2. Zapisów i darowizn oraz innych dochodów niestałych

3. Dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej

4. Otrzymywanych dotacji

5. Innych źródeł finansowania zgodnych z prawem

§ 21

1. Do rozporządzania majątkiem lub zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 10000 zł. (dziesięć tysięcy złotych) wymagana jest zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch członków zarządu w tym prezesa lub skarbnika. W przypadkach mniejszych kwot decyzję podejmuje prezes lub w razie jego nieobecności skarbnik.

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do działania w imieniu Towarzystwa innym członkom stowarzyszenia.

§ 22

W koniecznym przypadku dla stałego lub czasowego prowadzenia spraw Towarzystwa Zarząd może utworzyć Biuro, które działa w oparciu o regulamin Biura zatwierdzany przez Zarząd.

§ 23

W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o likwidacji Towarzystwa Walne Zebranie podejmujące tę uchwałę ustala tryb likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.